+421 905 723 958

info@artkruh.org

Ľudia pre krajinu, krajina pre ľudí

1. Názov projektu:

ĽUDIA PRE KRAJINU, KRAJINA PRE ĽUDÍ

2. Časový predpoklad realizácie projektu:

Začiatok realizácie projektu – september 2014

Ukončenie realizácie projektu – marec 2015

3. Miesto realizácie projektu:

Projekt je realizovaný v Banskobystrickom kraji, v okresoch Banská Štiavnica a Krupina s hlavným sídlom v obci Prenčov. Projekt prebieha aj v meste Banská Štiavnica a v obciach Baďan, Banský Studenec, Beluj, Dekýš, Devičie, Domaníky, Drážovce, Dudince, Hontianske Moravce, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Ilja, Kozelník, Kráľovce – Krnišov, Ladzany, Lišov, Medovarce, Močiar, Počúvadlo, Podhorie, Prenčov, Rynkynčice, Sebechleby, Sudince, Súdovce, Svätý Anton, Štiavnické Bane a Terany.

4. Cieľ vzdelávacej a informačnej aktivity:

Cieľom informačných aktivít je podporiť regionálny rozvoj, aktívnu komunikáciu, spoluprácu subjektov verejnej správy, podnikateľov a subjektov tretieho sektora (ich vzájomné zosieťovanie), informovanosť, trvalo udržateľnosť životného prostredia a tím zvýšiť kvalitu života na vidieku a to prostredníctvom poskytnutia potrebných informácií, vedomostí a skúseností.

Projekt „Ľudia pre krajinu, Krajina pre ľudí ” je v súlade s obsahom činností zadefinovaných v cieľoch pre poskytovanie potrebných vedomostí a zručností so zameraním hlavne na:

- zlepšenie komunikácie a propagácie vo vidieckom priestore
- ekológia a trvalá udržateľnosť životného prostredia, tradičné vidiecke postupy, remeslá a kvalitné lokálne výrobky

- realizácia zámerov obcí v záujme rozvoja s cieľom zatraktívnenia vidieckeho priestoru a zvýšenia kvality života na vidieku /obnova a rozvoj vidieka a prístup Leader.

5. Lektorské zabezpečenie

 • Ing. Stanislav Bartoš
 • Ing. Štefan Szabó, PhD
 • Doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD
 • Ing. Jankovich Róbert
 • Ing. Patrícia Černáková DPD.
 • Bruno Jakubec Mgr. PhD.
 • Forma vzdelávacej a informačnej aktivity

 

Rozsah činností v rámci informačných aktivít:

 • Informačné aktivity
 • Putovné aktivity k cieľovým skupinám
 • Tvorba informačného a vzdelávacieho materiálu
 • Realizácia informačných aktivít, školení, tréningov a seminárov

6. Tematický plán

 • Informačné aktivity:  Na získanie skúseností a inšpirácií sme sa rozhodli navštíviť zástupcov samospráv a občianskych združení  vo vybraných obciach a zariadeniach vidieckeho cestovného ruchu, v ekologických  a vzdelávacích vidieckych centrách. Navštívili sme obec Široké a jej starostu pána Stanislava Bartoša, obec Družstevná pri Hornáde, kde sídli OZ Sosna. Ďalej malú obec Brdárka a jej občianske združenie Alternatíva a v hlavnom rade Moravskú obec Hostetín a OZ Veronika. 

Putovné aktivity k cieľovým skupinám: V rámci putovným aktivít navštevujeme obce Hontu,  ich starostov a aktívne činných ľudí. A to hlavne z toho dôvodu, že nie všetky subjekty uvedené v cieľovej skupine budú mať možnosť  zúčastniť  sa informačných aktivít. Práve preto ich v rámci projektu navštevujeme osobne. Počas projektu sme navštívili obce Domaníky, Hontianske Nemce, Hontianske Tesáre, Kozelník, Kráľovce – Krnišov, Medovarce, Štiavnicke Bane, Terany, Sebechleby, Prenčov, Rynkynčice. V návštevách obcí pokračujeme aj na ďalej.

Terénny aj internetový prieskum je súčasťou informačných aktivít za účelom  rozšírenia existujúcej databázy, zmapovania a zosieťovania aktívnych subjektov vzťahujúcich sa k cieľovej skupine.

7. Realizácia informačných aktivít, školení, seminárov

Na základe poznatkov získaných s predošlých aktivít (exkurzií a putovných aktivít) a vopred zvolených tém sú zorganizované  školenia, tréningy a semináre  spojené s praktickými ukážkami v teréne na získanie potrebných informácií a zručností z oblasti zatraktívnenia vidieckeho priestoru, vidieckeho cestovného ruchu, regionálneho rozvoja a trvalej udržateľnosti životného prostredia.

V rámci projektu boli zorganizované tri semináre o ,,motivácii a vedení ľudí“ pod lektorskou záštitou pána Alexandra Birčáka a jeho firmy Albisa. Začiatkom marca sa v Prenčove skrze projekt Ľudia pre krajinu, krajina pre ľudí uskutoční Konferencia – tvorivé a inšpiračné stretnutie pre rozvoj vidieka. Viac o tejto udalosti sa môžete dočítať tu.

Vzdelávacie aktivity sú zamerané na nasledujúce témy:

 • Sociálna stránka regionálneho rozvoja, partnerstvá a spolupráca
 • Tradičné a alternatívne ekologické poľnohospodárstvo 
 • Urbanizmus a krajinná tvorba v praxi -Tradičné remeselné postupy

 

8. Cieľová skupina

Cieľovú skupinu tvoria podnikateľské subjekty, subjekty verejnej správy /obce a ich združenia/ občianske združenia, ktoré pôsobia v oblastiach na ktorých sa vzťahuje os 3.

Projekt je určený predovšetkým pre verejnú správu, subjekty činné vo vidieckom cestovnom ruchu, drobných a malých SHR, záujemcov o podnikanie v danej oblasti, ktorí sú členovia občianskych združení, občianskym združeniam pôsobiacim v danom regióne a verejnej správe.

Vzhľadom na rôznorodosť tém projektu vznikajú možnosti zapojenia sa rôznych členov a zamestnancov vyššie uvedených subjektov ako sú ženy, mladí ľudia do 25 rokov a znevýhodnení občania. 

Partneri