Permakultúra

Od roku 2018 sa o.z. ARTKRUH stalo aktívnym členom unikátneho projektu školy permakultúry, ktorý prepája viacero občiansky združení, dlhodobo sa venujúcich vzdelávaniu a propagácii permakultúry. Sme viac ako len spolupracujúce občianske združenia, sme priatelia a spája nás pohľad na svet, ktorý sa stará o Zem aj o ľudí na nej…

Permakultúra je navrhovanie a realizácia celého ľudského prostredia v zhode s princípmi prírody a zahŕňa všetky ľudské aktivity. Vytvára a udržuje poľnohospodársky produktívne ekosystémy, ktoré majú rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. Cieľom je dosiahnuť harmonické spojenie krajiny a ľudí poskytujúce im potraviny, energiu, bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.

Názov je zloženie dvoch slov permanent a kultúra, kde „permanentnosť (trvalost)“ reprezentuje trvalú udržatelnosťa kultúra ako životný štýl, hodnoty či morálku určitého ľudského spoločenstva. Je to teda aj filozófia, která od jedinca vyžaduje zmenu myslenia v jeho vzťahu k prostrediu v ktorom žije. Je postavená na troch pilieroch, starostlivosť o Zem, starostlivosť o ľudí a limit spotreby.

artkruh_permakultura_4
artkruh_permakultura_3

Starostlivosť o Zem zahŕňa starostlivosť o všetko živé i neživé čo nás obklopuje o vodu, pôdu, rastliny, živočíchy i nerasty, lebo všetko so všetkým súvisí a je navzájom prepojené do jedného neoddelitelného celku. Snažíme sa podporovať a ochraňovať život všade kde je to možné. Pri stavbách používame  materiály pochádzajúce s lokálnych zdrojov, ktorých využitie zanechá minimálnu či žiadnu ekologickú stopu. Ak už však sme obklopený neekologickým či inak nepotrebným „materiálom“ je lepšie ho znovu použiť ako ho vyhodiť.

Keďže zámerom permakultúry je budovanie trvalo-udržatelných ľudských sídiel, prirodzene je zámerom aj starostlivosť o ľudí. V akom prostredí žijú?Aké majú sociálne vzťahy a väzby?Aké majú pracovné podmienky a Akým spôsobom si zaobstarávajú živobytie a aké má ich konanie dopad nielen na lokálnej, ale aj globálnej úrovni?

Žijeme v dobe kde sme obklopený skôr prebytkom ako nedostatkom. Tento prebytok neustále narastá a po veľmi krátkej dobe sa z neho stáva odpad zamorujúci životné prostredie. Preto je veľmi dôležité uvedomiť si svoj limit spotreby, čo naozaj potrebujem a nebrať si z prírody či obchodov viac ako potrebujeme. Ak si naopak uvedomujeme, že už máme viac ako potrebujeme vedieť ako to použiť, byť ochotný sa s ostatnými o to podeliť. (či už sú to veci, peniaze, čas, skúsenosti)

Permakultúrny dizajn je systém usporiadania koncepčných, materiálových a strategických komponentov do vzoru, ktorý funguje v prospech života vo všetkých jeho formách. Ak si navrhnúť takýto dizajn na vlastný či iný pozemok sa môžte naučiť na celosveto certifikovanom kurze PDC( permaculture design course).