Reconnecting roots – Znovu spojené korene

reconecting.fb_-1

Partnerstvo:

Tento projekt už bol predložený Národnej agentúre pre program Erasmus+ s žiadosťou o finančnú podporu. Teraz hľadáme miestnych partnerov, zainteresované strany, ale aj jednotlivých miestnych účastníkov, ktorí by sa chceli do projektu zapojiť. (miestne školy, inštitúcie, samosprávu, tretí sektor ale aj aktívnych mladých ľudí) Očakávaným výsledkom bude miestny výskum, manuál inštitucionálnej podpory podnikania mladých ľudí so zvláštnym dôrazom na kreatívny priemysel vo vidieckych oblastiach. Ďalším špecifickým výsledkom je séria diseminačných aktivít zameraných na mladých ľudí v regióne Hont, festival kreativity a výstava fotografií.

Opis projektu:

Vidiecke oblasti v Európe čelia dlhodobému vyľudňovaniu. Mladí ľudia opúšťajú tieto oblasti a sťahujú sa do väčších miest, kde môžu ľahko uspokojiť svoje potreby spoločenského života a pracovných príležitostí. Je však dôležité podporovať a rozvíjať stratégie udržateľného vidieckeho života a udržiavať vidiecke regióny nažive. Naše skúsenosti ukazujú, že organizovanie izolovaných udalostí môže len ťažko niečo zmeniť. Je dobré, ak sú naše miestne aktivity založené na globálnom myslení, vytváraní sietí a spolupráci, získavaní rôznych informácií, inšpirácií a motivácie. Špecifická oblasť príležitostí spočíva v spojení medzi vidieckymi a mestskými oblasťami a v prenose osvedčených postupov a trendov z miest do vidieckych oblastí. Veľkou príležitosťou pre mladých podnikateľov na vidieku je kreatívny priemysel – úspešný a prosperujúci vo veľkých mestách, ale len málo rozvinutý v malých mestách a na vidieku. Našim zámerom je preto zamerať sa na túto oblasť, hľadať príklady dobrej praxe, uskutočňovať výskum medzi cieľovými skupinami a podporovať rozvoj kreatívneho priemyslu alebo ešte širšie rozvoj podnikania mladých vo vidieckych oblastiach.

Ciele:

-zorganizovať výskum medzi miestnymi mladými ľuďmi (hostiteľská aj partnerské krajiny) zameraný na ich potrebu, orientáciu v možnostiach a rozsahu inštitucionálnej podpory týkajúcej sa podnikania v kreatívnom priemysle

– preskúmať a vyzdvihnúť miestne príklady osvedčených postupov v podobe osobných príbehov

-vytvoriť motivačnú publikáciu s výsledkami miestneho výskumu, prezentáciu príkladov osvedčených postupov (fotokniha) a navrhnuté stratégie ďalšej podpory cieľových skupín

-prezentovať publikáciu v príslušných miestnych, regionálnych a národných inštitúciách

-organizovať prezentácie a diskusie pre cieľové skupiny zamerané na príležitosti kreatívneho priemyslu a príklady osvedčených postupov

Projektový kalendár:

1. Nadnárodné stretnutie – Úvodné stretnutie – príprava stratégie pre počiatočný výskum (august 2021)

2. Miestny výskum – potreby mladých ľudí, podnikateľské príležitosti, povedomie o kreatívnom priemysle, darčeky, inštitucionálna podpora, príklady osvedčených postupov (september, október, november 2021)

3. Spracovanie výskumu – (december 2021, január 2022)

4. Konferencia partnerov a zainteresovaných strán – Prezentácia výsledkov miestneho výskumu, zdieľanie know-how a osvedčených postupov z partnerských krajín, vývoj ďalších stratégií (február 2022)

5. Publikácia – Spracovanie výsledkov výskumu a konferencie, vizuálna finalizácia, publikácia (marec, apríl, máj)

6. Multiplikačné podujatia – Prezentácia publikácií všetkým príslušným inštitúciám, miestnym samosprávam, vládnym inštitúciám, miestnym mimovládnym organizáciám, mládežníckym klubom (jún, júl 2022)

7. Diseminačné aktivity – zameranie na cieľové skupiny – prezentácie projektu a diskusie s miestnymi podnikateľmi o miestnych školách a mládežníckych kluboch, festival umeleckých remesiel, prezentácia na medzinárodnej konferencii o vidieckych fórach (august, september, október 2022)

8. Hodnotiace stretnutie – Nadnárodné stretnutie v jednom z našich partnerských miest, vyhodnotenie výsledkov projektu a príprava na druhú časť zameranú na priamejšiu motiváciu a podporu cieľových skupín smerom k podnikaniu (november 2022)